Production Credits

 • Director: Phạm Thiên Ân
 • Script: Phạm Thiên Ân
 • Cinematographer: Đinh Duy Hưng
 • Editor: Phạm Thiên Ân
 • Cast: Lê Phong Vũ, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Nguyễn Thịnh, Vũ Ngọc Mạnh
 • Print Source: Cercamon
 • Rights: Cercamon
 • Year: 2023
 • Runtime: 179 minutes
 • Countries: Vietnam, Singapore, France, Spain
 • Language: Vietnamese
 • Subtitles: English
 • Colour: Colour
 • Shooting Format: Digital
 • Screening Format: DCP